mimsteelpolish@gmail.com
۰۹۳۹۰۲۷۴۶۲۱
۰۹۱۲۲۸۳۷۹۶۹
021۸۸۵۲۳۹۴۷
جاده قدیم کرج ، بالاتر از پاستوریزه ، بازار استیل ایرانی ، پلاک 6